Đây là một trang web Niu Di-lân cơ sở dữ liệu về Niu Di-lân mã bưu điện, bạn có thể tìm thấy langcountryname {} mã bưu điện, mã bưu điện, Zip Mã vùng và vị trí